Reklamacje

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór reklamacji

Reklamacja

Adresat:

Dawid Łuszczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Open The Door” Dawid Łuszczewski z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 17/1, 44-100 Gliwice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 6312619899, tel.: 531460245, e-mail: biuro@openthelock.pl;

Ja, niżej podpisany/a* …………………………………………………..…, zamieszkały/a* …………………………………………………………………….…………………….. niniejszym składam reklamację związaną z niewykonaniem Umowy/nienależytym wykonaniem Umowy/zakupionym Voucherem*.

Rodzaj uchybień umowie/wad Vouchera* ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer Rezerwacji lub inne dane identyfikujące Umowę (Gra, Pokój, termin Rezerwacji)/numer Vouchera*: …………………………….

Data zawarcia Umowy/odbioru Vouchera*:      …………………………………………….

Wnoszę o: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

------------------------------------

/data i podpis/

W załączeniu:

  1. Potwierdzenie zawarcia Umowy *
  2. Potwierdzenie uiszczenia wynagrodzenia*

 

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl